Podmínky užití a Cookies

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti CzechCrunch s.r.o. se sídlem Plaská 622/3, Praha - 5 Malá Strana, 155 00, identifikační číslo: 01465562 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.jobs.czechcrunch.cz (dále jen CzechCrunch Jobs)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti CzechCrunch s.r.o. se sídlem Plaská 622/3, Praha - 5 Malá Strana, 155 00, identifikační číslo: 01465562 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 207074 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.jobs.czechcrunch.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní platformy“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1. CzechCrunch Jobs plní při zpracování osobních údajů roli správce i zpracovatele. CzechCrunch Jobs je správcem v případě osobních údajů, které vyplníte při vytvoření a následné správě profilu. V ostatních případech, kdy prostřednictvím CzechCrunch Jobs poskytuje své osobní údaje zákazníkovi v reakci na jeho inzerát, je správcem přímo zákazník. CzechCrunch Jobs pak působí jako zpracovatel, který tyto údaje pro zákazníka sbírá a dále zpracovává.

2. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

2.1. CzechCrunch Jobs zpracovává údaje, které uvedete při vytvoření a používání Vašeho profilu. Některé osobní údaje jsou pro registraci nezbytné (jméno a e-mailová adresa) a slouží pro základní identifikaci uživatele. Při dalším používání profilu můžete uvést zejména údaje o svých pracovních zkušenostech a vzdělání nebo další údaje, které sami uvedete ve svém životopise, včetně fotografie.

2.2. CzechCrunch Jobs dále zpracovává údaje, které uvedete při odpovědi na uvedené nabídky. Některé identifikační a kontaktní údaje (jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo) jsou povinné a jejich uvedení zajistí, že můžete být kontaktování konkrétním zákazníkem. Dobrovolně lze uvést další údaje, včetně odkazu na LinkedIn profil a údajů obsažených v životopise.

2.3. Údaje ze sociálních sítí. Přístup k dalším údajům umožníte v případě, že se přihlásíte přes Facebook nebo LinkedIn. Pokud pro přihlášení využijete sociální sítě Facebook, umožníte CzechCrunch Jpbs také přístup k Vašemu veřejnému profilu a e-mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení. V případě sociální sítě LinkedIn zpřístupníte Vaše motto, současnou pracovní pozici a primární e-mailovou adresu spojenou s LinkedIn účtem, případně další veřejné informace podle Vašeho nastavení.

2.4. Údaje získané na základě používání webových stránek a prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování webových stránek využívá CzechCrunch Jobs informace o Vámi prohlížených nabídkách a společnostech nebo nabídkách, na které jste odpověděli a jiné aktivitě na webových stránkách, jako je například vyplňování znalostních testů. Tyto údaje jsou získávány automatizovaně prostřednictvím nástroje CzechCrunch Jobs. Pokud máte ve svém zařízení povoleno ukládání cookies, jsou tyto údaje získávány i prostřednictvím těchto souborů. Více informací o všech cookies, které CzechCrunch Jobs používá, naleznete zde.

2.5. Vytvoření profilu a reakce na nabídky mohou provádět pouze osoby starší 15 let.

3. JAK OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME?

3.1. CzechCrunch Jobs používá osobní údaje vždy výhradně pro účely, pro které byly shromážděny. Pokud CzechCrunch Jobs vystupuje jako zpracovatel osobních údajů pro inzerující zákazníky, nemůže rozšiřovat účel, za kterým jsou údaje poskytnuty (reakce na nabídku). To však neplatí, pokud s dalším zpracováním udělíte Váš souhlas, nebo v případě, kdy to CzechCrunch Jobs ukládá právní předpis.

3.2. Pro vytvoření a správu uživatelského profilu. Zpracování údajů v tomto případě probíhá jako součást plnění smluvních podmínek a zahrnuje všechny osobní údaje, které při používání profilu uvedete. V souvislosti se správou profilu můžete také obdržet e-mailové sdělení, které však není obchodním sdělením.

3.3. Pro vyřízení Vaší reakce na konkrétní nabídku. Zpracování v tomto případě probíhá jako součást plnění smluvních podmínek a zahrnuje předání všech osobních údajů, které v reakci na nabídku uvedete inzerujícímu zákazníkovi. Správcem osobních údajů je přímo zákazník. V souvislosti s vyřízením reakce můžete také obdržet e-mailové sdělení, které však není obchodním sdělením.

3.4. Pro zasílání nabídek zvoleného zákazníka. Zpracování v tomto případě probíhá výlučně na základě Vašeho zájmu o pracovní pozice inzerované konkrétním zákazníkem. Zpracování je založeno na Vaší individuální poptávce po příslušných e-mailových notifikacích učiněné v profilu zákazníka CzechCrunch Jobs. Nejsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány i za jiným účelem, podle těchto pravidel, neobdržíte na uvedenou e-mailovou adresu žádné jiné informace ani nevyžádané obchodní sdělení. Zaslaná notifikace neslouží k propagaci CzechCrunch Jobs ani žádného dalšího zákazníka.

3.5. Pro zasílání nabídek a jiných novinek od CzechCrunch Jobs. Zpracování zahrnuje Vaše jméno, abychom Vás mohli správně oslovit, a e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze po udělení Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas můžete udělit při registraci nebo jinde na webových stránkách. Pokud souhlas udělíte v rámci formuláře reakce na uveřejněnou nabídku, zahrnuje Váš souhlas i zpracování osobních údajů osloveným zákazníkem, který si Vaše údaje ponechá pro účely vyhlášení výběrového řízení na obdobnou pozici v budoucnu.

3.6. Push notifikace. V případě, že máte tuto funkci aktivní, může CzechCrunch Jobs zasílat tzv. push notifikace, a to přímo v rozhraní webových stránek. Pro tyto účely jsou využívány informace o Vámi používaném zařízení. Tyto notifikace jsou zobrazovány na základě Vašeho souhlasu uděleného po zobrazení příslušného oznámení v rozhraní webových stránek.

3.7. Cílení reklamy a vylepšování nabídky CzechCrunch Jobs. Pro lepší cílení reklamy a optimalizace webových stránek využívá CzechCrunch Jobs informace o Vaší aktivitě na webových stránkách, zejména o prohlížení nabídek a reakcích na ně. Tyto informace zahrnují i údaje získané pomocí cookies. Zpracování pro účely cílení reklamy je možné pouze po udělení Vašeho souhlasu. Na základě všech sesbíraných dat získává CzechCrunch Jobs statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek.

3.8. Reference na webových stránkách. Veškeré údaje pro uživatelské nebo zákaznické reference uveřejněné na webových stránkách jsou získávány na základě souhlasu a zahrnují zejména jméno, příjmení a foto a v případě uživatelů informaci o současném zaměstnavateli.

3.9. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí CzechCrunch Jobs pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je CzechCrunch Jobs vázáno.

4. ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

4.1. Obchodní sdělení. Uživatelé mohou kdykoli zrušit odebírání jakýchkoli obchodních sdělení, a to:

kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení;
v nastavení uživatelského profilu; nebo
využitím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.
4.2. Cílení reklamy (cookies). Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit toto nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete ukládání vybraných cookies, nemusí však některé části webových stránek pracovat správně.

4.3. Push notifikace. Push notifikace je možné zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče.

4.4. Reference. Souhlas s uveřejněním osobních údajů v referencích na webových stránkách je možné kdykoli odvolat prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

5. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány CzechCrunch Jobs a dále zákazníky, pokud jsou zpracovány v souvislosti s reakcemi na jejich nabídky. Veškeré osoby ve CzechCrunch Jobs, které s osobními údaji pracují, jsou vázány mlčenlivostí.

5.2. CzechCrunch Jobs může dále využít pro zpracování osobních údajů tzv. zpracovatele. Tyto subjekty mohou osobní údaje zpracovávat pouze pro účely a způsobem, který CzechCrunch Jobs určí a nemohou je bez dalšího souhlasu rozšiřovat. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. CzechCrunch Jobs jako zpracovatele využívá:

Google LLC (nástroje pro webovou analytiku a on-line marketing);
Facebook Ireland Ltd. (nástroje pro on-line marketing)
6. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

6.1. CzechCrunch Jobs zpracovává osobní údaje u registrovaných uživatelů do zrušení jejich profilu. Údaje o kontaktních osobách zákazníků jsou zpracovávány po celou dobu trvání obchodního vztahu, nebo do doby, kdy zákazník údaje aktualizuje.

6.2. Údaje získané pro potřeby vyřízení reakce na nabídku a následného výběrového řízení jsou uchovávány až do obsazení příslušné pozice. Tato doba může být delší než platnost inzerátu zákazníka zveřejněného na webových stránkách. Pokud udělíte svůj souhlas, mohou být vaše údaje uchovány v databázi zákazníka pro případ otevření obdobné pozice, a to po dobu 5 let.

6.3. Obchodní sdělení jsou zasílána ve všech případech pouze do chvíle, kdy odvoláte příslušný souhlas, nebo do doby odhlášení jejich odběru.

6.4. Údaje získané pro marketingové účely jsou zpracovávány po celou dobu trvání Vašeho souhlasu, tj. i po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby expirace příslušného druhu cookies. Lhůty vztahující se k jednotlivým druhům naleznete v sekci cookies níže na této stránce.

6.5. Doby zpracování osobních údajů získaných pro uveřejnění referencí jsou dohodnuty individuálně. Na základě Vašeho souhlasu přestane CzechCrunch Jobs tyto údaje nadále zpracovávat.

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na CzechCrunch Jobs a požadovat:

Informace ohledně osobních údajů , které CzechCrunch Jobs zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo CzechCrunch Jobs.
Přístup k údajům, které jste poskytli CzechCrunch Jobs při založení a využívání profilu, v reakci na uveřejněnou nabídku, nebo jakkoli jinak na webových stránkách. V případě uplatnění tohoto práva Vás CzechCrunch Jobs informuje, zda a jaké konkrétní osobní údaje zpracovává. Veškeré údaje Vám budou zpřístupněny společně s informací o jejich zpracování.
Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může CzechCrunch Jobs efektivně vyřídit reakce na zveřejněné nabídky.
Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že StatupJobs zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již CzechCrunch Jobs nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. Na základě uplatnění tohoto práva CzechCrunch Jobs zjistí, zda existují oprávněné důvody pro další zpracování osobních údajů a případně Vaše údaje zcela nebo zčásti zlikviduje.
Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od CzechCrunch Jobs k jinému subjektu, kdy CzechCrunch Jobs předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.
7.2. Pokud se domníváte, že CzechCrunch Jobs zpracovává osobní údaje v rozporu s Vaším právem na ochranu soukromého nebo osobního života, můžete od CzechCrunch Jobs požadovat vysvětlení a odstranění takového stavu. Vždy je možné se obrátit i přímo na provozatele CzechCrunch Jobs na jobs@czechcrunch.cz. Kdykoli máte také možnost obrátit se v případě porušení povinností CzechCrunch Jobs se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.3. Veškerá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

8. BEZPEČNOST

8.1. CzechCrunch Jobs dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). CzechCrunch Jobs klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Zabezpečení osobních údajů je ze strany CzechCrunch Jobs pravidelně testováno a ochrana neustále vylepšována.

9. VZTAH SPRÁVCE A ZPRACOVATELE

9.1. CzechCrunch Jobs, zákazníci a další třetí strany, které pro CzechCrunch Jobs dílčím způsobem zpracovávají osobní údaje, vystupují podle toho, kdo určuje účel a způsob zpracování jako správci a zpracovatelé. Vztah mezi správci a zpracovateli se řídí těmito pravidly, a dále příslušnými právními předpisy. Osoby, které zpracovávají osobní údaje v roli zpracovatele, jsou povinny tak činit pouze v souladu s pokyny správce.

9.2. Zákazníci a zpracovatelé využívaní CzechCrunch Jobs jsou povinni, s přihlédnutím ke stavu techniky, a zejména povaze rozsahu a účelům zpracování, která provádí, přijmout vhodná technická a organizační opatření pro zajištění odpovídajícího zabezpečení všech osobních údajů, které jim CzechCrunch Jobs poskytne.

9.3. Zákazníci mohou předat CzechCrunch Jobs pouze takové osobní údaje, pro jejichž zpracování a předání mají zákonný důvod. Za splnění uvedené povinnosti a aktuálnost všech předaných údajů odpovídá zákazník. Zákazníci mohou zpracovávat osobní údaje pouze po dobu potřebnou plnění konkrétního účelu, pokud neexistuje jiný zákonný důvod pro jejich zpracování.

9.4. CzechCrunch Jobs, zákazník, nebo další třetí strany, jsou povinny zejména:

ohlašovat všechny skutečnosti, které mohou ovlivnit řádnost zpracování osobních údajů;
poskytovat vzájemnou součinnost při zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů, včetně ohlašování a oznamování případných porušení zabezpečení;
poskytovat vzájemnou součinnost při plnění informační povinnosti ve vztahu k osobám, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, a při uplatňování jejich práv podle těchto pravidel; a
řídit se při zpracování osobních údajů příslušnými právními předpisy.
9.5. Zpracovatelé využívaní CzechCrunch Jobs mohou do zpracování osobních údajů zapojit dalšího zpracovatele pouze po předchozím písemném souhlasu CzechCrunch Jobs. CzechCrunch Jobs je oprávněno kdykoli vznést námitku proti zapojení jakéhokoli zpracovatele. Zpracovatelé jsou povinni zavázat další zpracovatele k dodržování povinností obsažených v těchto pravidlech. Pokud další zpracovatel nesplní svou povinnost při zpracování osobních údajů, odpovídá za plnění jeho povinností ve vztahu k CzechCrunch Jobs prvotní zpracovatel.

9.6. CzechCrunch Jobs, zákazník, nebo další třetí strany, nesou vždy odpovědnost za vlastní pracovníky, kteří přicházejí do styku s osobními údaji a zavazují se zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, o nichž se dozví, a to i po skončení jejich zpracování.

9.7. Po skončení zpracování osobních údajů prováděného na základě některého ze zákonných důvodů CzechCrunch Jobs, zákazník, nebo další třetí strany zlikvidují osobní údaje, včetně všech jejich kopií.

9.8. CzechCrunch Jobs, zákazník, nebo další třetí strany, jsou povinny si poskytovat vzájemnou součinnost při zpracování osobních údajů podle těchto pravidel a poskytovat si veškeré informace potřebné k doložení toho, že došlo ke splnění jejich povinností obsažených v těchto pravidlech. V případě potřeby jsou zpracovatelé využívaní CzechCrunch Jobs povinni umožnit audity nebo inspekce prováděné přímo CzechCrunch Jobs nebo nezávislým auditorem a při těchto auditech plně spolupracovat.

10. KONTAKT

10.1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na CzechCrunch Jobs e‑mailem na adresu jobs@czechcrunch.cz nebo na telefonním čísle +420 776 057 227

11. ÚČINNOST

11.1. Tato pravidla jsou účinná od 24. 5. 2018.

CzechCrunch s.r.o.

Cookies

Na stránkách https://jobs.czechcrunch.cz (dále také jen „webové stránky“) používáme tzv. cookies. V těchto pravidlech používání cookies si můžete přečíst, jaké cookies používáme, proč je používáme a jak můžete jejich používání zakázat.

1. CO JSOU COOKIES?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou při vaší návštěvě webových stránek těmito stránkami anebo stránkami našich partnerů zasílány a ukládány do vašeho prohlížeče. Webové stránky si zapamatují, jaké úkony jste provedli, a když stránky navštívíte znovu, Váš prohlížeč odešle cookies zpátky na tyto stránky. Tímto způsobem můžeme Vaše zařízení rozpoznat a díky tomu přizpůsobit webové stránky podle vašich preferencí. V dalších případech jsou cookies používány k přizpůsobení zobrazovaného obsahu webových stránek pro lepší uživatelský zážitek, nebo v případě udělení souhlasu pro cílení marketingových kampaní.

2. SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM COOKIES

Na webových stránkách se při Vaší návštěvě stránek zobrazí oznamovací lišta informující o tom, že stránky používají cookies. Přímo v liště si pak můžete zaškrtnutím políčka zvolit, pro jaké účely je možné do vašeho zařízení cookies ukládat. Kliknutím na tlačítko „přijímám“ pak svou volbu potvrdíte a my budeme používat pouze ty cookies, se kterými jste udělili souhlas. K uložení tzv. nezbytných cookies, které jsou nutné pro zajištění základní funkčnosti stránek, nebo tzv. preferenčních cookies, kterými se přizpůsobuje základní nastavení webových stránek, však Váš souhlas nepotřebujeme. Tyto cookies jsou do Vašeho zařízení ukládány automaticky.

Souhlas s používáním cookies můžete kdykoli odvolat. Můžete tak učinit změnou Vašeho nastavení cookies v zápatí webových stránek, případně v nastavení svého prohlížeče, kde můžete již uložené cookies také vymazat.

3. DRUHY COOKIES

· Dočasné cookies – jsou ve Vašem zařízení uloženy jen během relace prohlížeče a jakmile prohlížeč zavřete, vymažou se.

· Trvalé cookies – zůstávají ve vašem zařízení uloženy i po zavření prohlížeče, a to po různě dlouhou dobu; právě tyto cookies umožňují rozpoznat vaše zařízení, když webové stránky znovu navštívíte.

· Cookies první strany – cookies, které jsou do vašeho zařízení ukládány webovými stránkami.

· Cookies třetích stran – cookies, které jsou do vašeho zařízení ukládány stránkami našich partnerů pro sociální média, reklamy a analýzy.

4. PROČ COOKIES POUŽÍVÁME?

Díky cookies je používání webových stránek uživatelsky mnohem příjemnější. Zároveň nám umožňují sledovat a vyhodnocovat způsob, jakým webové stránky používáte, a tím zlepšovat kvalitu a obsah stránek, a také lépe zacílit naše reklamní kampaně, abychom Vám nabídli skutečně to, co Vás samotné zajímá.

Pro tyto účely používáme jak vlastních cookies, tak cookies třetích stran. Prostřednictvím webových stránek tak mohou být do vašeho zařízení ukládány cookies provozovatelů marketingových nástrojů, které používáme. Případně můžeme s těmito provozovateli sdílet informace, které byly pomocí cookies poskytnuty. Používání těchto nástrojů umožňuje neustále vylepšovat naše služby a také lépe zohlednit Vaše osobní preference a cílit reklamní kampaně tak, aby oslovily ty, které by naše služby mohly nejvíce zaujmout.

Cookies používané třetími stranami a způsob použití údajů získaných jejich prostřednictvím se řídí zásadami ochrany osobních údajů příslušných třetích stran. Tyto třetí strany mohou informace, které získaly prostřednictvím cookies, zkombinovat s dalšími informacemi, které jim poskytnete nebo které získaly v důsledku toho, že používáte jejich služby.

5. JAK ZAKÁZAT UKLÁDÁNÍ COOKIES DO VAŠEHO ZAŘÍZENÍ?

Vaše preference ohledně ukládání cookies můžete kdykoli změnit. Změnu lze provést nastavením cookies v zápatí webových stránek. Také váš webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby ukládaní cookies do vašeho zařízení zakázal či blokoval, včetně cookies třetích stran. Je také možné zablokovat nebo povolit ukládání cookies jen pro určité webové stránky. Cookies, které již jsou ve Vašem zařízení uloženy, pak můžete kdykoli smazat. Pokud ukládání cookies, včetně nezbytných cookies, zcela zakážete, nemohou webové stránky pracovat správně a může být omezena jejich funkčnost.